Zadzwoń do nas +48 605 300 890 Napisz do nas Napisz do nas

Nasza Oferta

Zarządzanie Wspólnotami

Nie ulega wątpliwości, że profesjonalne administrowanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz oczekiwaniami mieszkańców i użytkowników budynku. To dlatego naszym Klientom proponujemy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi zarówno w dużych miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, jak i mniejszych miejscowościach.

Kompleksowe usługi w tym zakresie pozwalają skupić się na osiąganiu realnych korzyści biznesowych bez konieczności zajmowania się administrowaniem wspólnotą. Wchodzący w skład naszego zespołu specjaliści, a także w pełni profesjonalne firmy, z którymi współpracujemy są gwarancją rzetelnego wykonywania obowiązków w każdym aspekcie zarządzania osiedlami czy spółdzielniami mieszkaniowymi.

Pracując dla naszych Klientów wykonujemy szereg czynności, w tym m.in. obsługę w trzech językach obcych (angielski, niemiecki i rosyjski), przygotowywanie budżetu wspólnoty, windykacja należności, realizacja bieżących zgłoszeń konserwacyjnych.

Pełen wykaz czynności znaleźć można poniżej:

Zakres czynności administracyjnych:

 • obsługa i administrowanie nieruchomościami z uwzględnieniem korespondencji w językach obcych (j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. śląski),
 • rejestracja w urzędzie skarbowym oraz uzyskanie numeru NIP,
 • rejestracja w urzędzie statystycznym oraz uzyskanie numeru REGON,
 • założenie konta bankowego,
 • podpisanie umów (lub zmiana ich danych) z dostawcami mediów, tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi,
 • przygotowanie budżetu wspólnoty,
 • przygotowanie statutu wspólnoty oraz regulaminu porządku domowego,
 • przygotowanie regulaminu rozliczania mediów lub jego zmodernizowanie,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej – aktualizacja bieżąca,
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat – za pomocą specjalistycznego oprogramowania
 • wybór ubezpieczyciela budynku – posługujemy się renomowanymi brokerami ubezpieczeniowymi zbierającymi oferty z całego rynku ubezpieczeniowego
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej a także opłat zaliczkowych za media, rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów – według prawomocnej uchwały,
 • aktualizacja naliczeń za media w przypadku zmiany wysokości ich cen,
 • wystawianie zawiadomień o zmianie wysokości opłat,
 • realizacja głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (przypadek szczególny w ustawie o własności lokali),
 • przygotowywanie informacji o podjętych uchwałach,
 • windykacja należności,
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali,
 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od użytkowników i właścicieli lokali,
 • sporządzanie rozliczenia finansowego oraz corocznego planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań członków Wspólnoty,
 • bieżące regulowanie płatności z konta Wspólnoty, opcjonalnie jeden lub dwóch właścicieli dokonuje akceptacji przelewów,
 • przygotowanie zakresu sprzątania nieruchomości,
 • wybór kontrahenta świadczącego usługi sprzątania (bieżące sprzątanie części wspólnych w tym chodników i terenów zielonych, w okresie zimowym oczyszczanie chodników, podjazdów i ciągów komunikacyjnych ze śniegu i błota, utrzymanie w należytym stanie porządkowym miejsc składowania odpadów bytowo-komunalnych kubły, kontenery, śmietniki), – forma atrakcyjna dla wspólnoty,
 • wybór wykonawcy przeglądów określonych Prawem Budowlanym, – współpracujemy na stałe z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, które gwarantują atrakcyjne ceny przeglądów, oraz profesjonalne wykonanie zleconego zadania
 • wybór dostawcy usług konserwacji i bieżących napraw nieruchomości oraz urządzeń technicznych,
 • sporządzanie na podstawie protokołu stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych,
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i Dozoru Technicznego, w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokołów i opinii z przeglądów kominiarskich,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja,
 • wywieszanie flag w święta państwowe,
 • koordynowanie prac zleconych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • wybór opieki księgowej, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych przygotowanie planu kont dla Wspólnoty Mieszkaniowej księgowanie dokumentów dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną, w tym faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe, przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach i przychodach utrzymania nieruchomości wspólnej, księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej nieruchomości, a także księgowanie analityczne na poszczególne lokale, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.
Szukasz firmy zarządzającej apartamentami?

Szukasz firmy zarządzającej apartamentami?Napisz do Nas

  Cookies

  Cookies

  Zaakceptuj cookies by korzystać ze strony.